WIE ZIJN WIJ?

 

JAP

De passie voor adventure-activiteiten en natuurbeleving ...
De passie voor een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren ...
De passie voor kansen voor jongeren die 'out' staan in onze samenleving ...
Een prima mix voor een unieke werking : JAP adventure is geboren.

De start
Eind jaren '90 startten Pieter Sprangers en Ronny Cos vanuit de internaatswerking van het Sint-Jozefcollege in Turnhout met 'P&C-Productions', de voorloper van JAP. Voor de 17-18-jarigen van het internaat betekende P&C een extra mogelijkheid tot zinvolle vrijetijdsbesteding, deels ook buiten de muren van het internaat. Culturele activiteiten, adventureweekends, natuurbeheerswerken, survival ... : een greep uit de toenmalige activiteiten. P&C zorgde voor meer verbondenheid en engagement bij de internaatsjongeren. Verantwoordelijkheid opnemen, mede-beheer, verhalen delen met mekaar ... dat werkt!

Het vervolg
Op 25 maart 2000 ontgroeiden we de plaatselijke internaatswerking en richtten we officieel 'JAP vzw' op. De publicatie in het Belgisch staatsblad was enkele dagen later een feit. Meerdere jongeren engageerden zich om samen met Pieter en Ronny de werking van de vzw vorm te geven. Op materieel vlak startten we klein. Onze eerste investering was een feit : enkele wasbadjes van de Wibra. Vandaag is JAP een vzw die goed uitgerust is met kwalitatief materiaal. Het resultaat van jarenlang hard werk en goed beheer. We gingen van start met meerdere adventure- maar ook survivalweekends. Al snel zetten we de eerste stap naar een heus buitenlands kamp in de Franse Pyreneeën in 2001. Het eerste buitenlandse project in een lange rij van internationale avonturen. Het jaar erna pakten we meteen uit met een internationale uitwisseling. In Noorwegen verbroederden we met Noorse leeftijdsgenoten en ontdekten we de adembenemende natuur en de warme gastvrijheid van de Noren. Tientallen internationale projecten volgden de jaren erna : van Siberië tot Marokko! Steeds weer stonden volgende begrippen voorop : natuurbeleving, verwondering, uitdaging, ontdekking, verhalen, ...

Honderden jongeren
Honderden jongeren hebben de afgelopen jaren vorm gegeven aan JAP.
Want zij zijn JAP!
Individuele jongeren maar ook jongeren die deelnamen vanuit een partnerschap dat JAP afsloot met diverse organisaties. Vaak jeugdwelzijnsorganisaties zoals Cirkant vzw en de gemeenschapsinstelling de Markt uit Mol. JAP gelooft en investeert ook in partnerschappen waarbij partners mekaars werking versterken. Zo kan JAP een stevig fundament betekenen voor een geëngageerd vrijetijdsbeleid van je organisatie.

Ondanks ...
Meer dan 10 jaar werking. Dat betekent talloze anekdotes en beklijvende verhalen.
Die vertellen we je graag aan één van onze beroemde kampvuren.
Eén verhaal willen we je niet onthouden ... Schotland ... onwaarschijnlijk mooie Lochs en Glenns en Bens ... één van onze monitors trok wat hoger de bergen in om naar toilet te gaan ... verdorie ... WC-papier vergeten ... even later komt een bleirend schaap naar beneden gestormd van de berg ... zijn schapen normaal niet wit? Waarom heeft dit schaap een bruine streep op de rug ...

En heel soms hebben we wel eens een tegenslag of pech, zoals te zien is op de foto hiernaast ... Maar van één ding kan je zeker zijn : ons team van fantastische monitoren staat dag en nacht paraat! En op een brede glimlach bij zowel deelnemers als monitoren kan je eveneens rekenen.

VISIE

JAP wil het beste uit jongeren halen.
Hiervoor vertrekken we vanuit de verwondering, vanuit het ongewone. We willen de sleur doorbreken die heel wat jongeren elke dag opnieuw ervaren. Door wakker te maken, uit te dagen, plezier te maken, streven we naar vervollediging van het wel-zijn. "Es bildet sich ein talent in der Stille, ein karakter im Strom der Welt" (Goethe, Tasso, 3de bedrijf).
We gaan ervan uit dat de latente talenten, die in elke jongere aanwezig zijn, geactiveerd kunnen worden door de inzet van het karakter. We plaatsen jongeren daarom doorheen onze activiteiten "letterlijk" midden in de stroom van de wereld. In heel wat hedendaagse jongeren-subculturen merken we namelijk stereotype gedragspatronen. Hun visie op de maatschappelijke realiteit wordt verengd tot wat aanvaardbaar is binnen de eigen groep. Kansen geven om de wereld te ontdekken, een bredere vrijetijdsbesteding aanbieden dan bijvoorbeeld chatten en chillen, daar willen we bij JAP voor gaan. JAP biedt dus een real life experience. JAP werkt uitdrukkelijk inclusief: we doorbreken hierbij alle barrieres. Jongeren die nergens meer gewenst zijn in het reguliere vrijetijdsaanbod zijn bij JAP welkom. We willen hen niet isoleren maar samenbrengen met andere leeftijdsgenoten om zo mekaars leefwereld te ontdekken. Wij geloven dat er een groot potentieel van getalenteerde vrijwilligers aanwezig is in onze samenleving. JAP bewijst dagelijks dat een organisatie excellent en professioneel kan werken enkel met vrijwilligers.

Missie
JAP gaat met jongeren op stap.
Op stap gaan betekent voor ons: ontmoeten, ervaren en genieten.
Adventure- en survivalactiviteiten met een individuele begeleiding zijn ons middel.

Filosofie
Bij JAP leren jongeren van elkaar (peer education). We werken dus niet volgens een leider-lidmodel. Centraal hierbij staan de individuele ervaring, het communiceren hierover en het directe en indirecte handelen als laatste stap in dit wordingsproces. Onze methodiek baseert zich op het ervaringsgerichte leren. JAP creëert een lerende omgeving en stimuleert tot het opnemen van verantwoordelijkheid. De jongere wordt hierbij benaderd in al zijn facetten: cognitief, psycho-motorisch, dynamisch-affectief en fysisch. We geloven in deze integratieve aanpak en verwachten op deze flexibele manier het beste uit jongeren naar boven te halen. In onze werking gaan we er van uit dat de latente talenten die in elke jongere aanwezig zijn, geactiveerd kunnen worden door de inzet van het karakter (vermogens: kennis, vaardigheden, houding). Die ontwikkeling is volgens ons de basis van elk leerproces: uit het talent ontwikkelen we vermogens. Daarbij doen we recht aan de hele persoon. JAP garandeert een professionele begeleiding binnen een duidelijk gestructureerd kader. De monitoren geven individuele feedback aan de deelnemers en bevorderen de groepsreflectie. Vanuit dit streven naar individueel contact en begeleiding opteren we bewust voor een kleinschalige "en dus persoonlijke" aanpak. Vanuit onze bezorgdheid voor mens en natuur nemen we bij JAP hierover duidelijke standpunten in. Respect voor de natuur en veiligheid van de deelnemers en monitoren zijn dan ook twee zeer belangrijke kernbegrippen binnen de JAP-werking. Gedurende de verschillende activiteiten wordt hieraan steeds de nodige aandacht geschonken.

Waarden
Met onze werking streven we ernaar om de deelnemers een aantal waarden bij te brengen. De belangrijkste worden hieronder op een rijtje gezet:
- zelfredzaamheid
- zelfwerkzaamheid
- respectvolle omgang met de anderen en de omgeving
- sociaal engagement en solidariteit

 STRUCTUUR

VZW
JAP is een vereniging zonder winstoogmerk. Dat betekent dat we onder de vzw-wetgeving vallen en dat JAP rechtspersoonlijkheid heeft. Het is dus JAP vzw als persoon die bv. contracten afsluit. Dat betekent ook dat JAP een statutair doel en statuten heeft. Af en toe is een statutenwijziging nodig. De JAP-statuten en alle statutenwijzigingen kunnen steeds teruggevonden worden op www.staatsblad.be Jaarlijks legt JAP bij de griffie van de rechtbank van koophandel z'n ledenlijst en z'n jaarrekening neer.

Vrijwillig
Alle medewerkers van JAP zijn vrijwilligers.

Structuur
JAP heeft een algemene vergadering waar alle JAP-monitoren deel van uitmaken. Om stemgerechtigd lid te zijn van de AV moeten de monitoren aanvaard worden als vast lid. De AV keurt jaarlijks de rekening van het voorgaande jaar en de begroting van het volgende jaar goed. Die begroting legt de financiële krijtlijnen voor een werkjaar vast. De AV komt minstens één keer per jaar samen. JAP heeft ook een raad van bestuur. Bestuurders worden voor onbepaalde duur benoemd en verkozen door de AV. De raad van bestuur vergadert meermaals per jaar en zij nemen beslissingen met betrekking tot het dagelijkse reilen en zeilen van de vzw. JAP heeft tenslotte ook twee gedelegeerd bestuurders die bevoegd zijn om alleen handelend de daden van dagelijks bestuur te stellen.

Social Governance
JAP staat voor deugdelijk maatschappelijk bestuur. We doen dit ondermeer door inspraak van de stakeholders, kwaliteitszorg (PDCA) en een duidelijke taak- en rolverdeling (zie organigram). We investeren ook in competentieontwikkeling van onze bestuurders en monitors.

Verzekering
JAP vzw heeft verschillende verzekeringen afgesloten :
- verzekering tegen sportongevallen : burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
- verzekering beheerdersaansprakelijkheid
Meer info kan je altijd bekomen bij de voorzitter of de secretaris.

PARTNERS

Op stap dankzij

Heel wat organisaties geloven in de werking en doelstellingen van JAP. Ze laten dat op verschillende manieren blijken...

Ondersteuning infrastructuurwerken:

Ondersteuning werking:

Logistieke ondersteuning: