VZW

JAP is een vereniging zonder winstoogmerk.

Dat betekent dat we onder de vzw-wetgeving vallen en dat JAP rechtspersoonlijkheid heeft. Het is dus JAP vzw als persoon die bv. contracten afsluit.

Dat betekent ook dat JAP een statutair doel en statuten heeft. Af en toe is een statutenwijziging nodig. De JAP-statuten en alle statutenwijzigingen kunnen steeds teruggevonden worden op www.staatsblad.be

Jaarlijks legt JAP bij de griffie van de rechtbank van koophandel z'n ledenlijst en z'n jaarrekening neer.

Vrijwillig

Alle medewerkers van JAP zijn vrijwilligers.

Structuur

JAP heeft een algemene vergadering waar alle JAP-monitoren deel van uitmaken. Om stemgerechtigd lid te zijn van de AV moeten de monitoren aanvaard worden als vast lid.
De AV keurt jaarlijks de rekening van het voorgaande jaar en de begroting van het volgende jaar goed. Die begroting legt de financiële krijtlijnen voor een werkjaar vast. De AV komt minstens één keer per jaar samen.

JAP heeft ook een raad van bestuur. Bestuurders worden voor onbepaalde duur benoemd en verkozen door de AV. De raad van bestuur vergadert meermaals per jaar en zij nemen beslissingen met betrekking tot het dagelijkse reilen en zeilen van de vzw.

JAP heeft tenslotte ook twee gedelegeerd bestuurders die bevoegd zijn om alleen handelend de daden van dagelijks bestuur te stellen.

zie ook team

Social Goverance

JAP staat voor deugdelijk maatschappelijk bestuur. We doen dit ondermeer door inspraak van de stakeholders, kwaliteitzorg (PDCA) en een duidelijke taak- en rolverdeling (zie organigram). We investeren ook in competentieontwikkeling van onze bestuurders en monitors.